POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti dne 18.8.2015

BGS Energy Plus a.s.

se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91IČ  28089880 zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840
Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) tímto podle §  402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 18.8.2015 od 10,00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání:

  • Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  • Volba orgánů valné hromady
  • Změna stanov SpolečnostiVolba pana Ing. Miroslava Tabernause dalším členem dozorčí rady
  • Závěr

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 9,30 hod. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence (originál nebo úředně ověřená kopie). Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo pas). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11.8.2015, a to v souladu s ust. čl.13 odst. 1 stanov společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni. Valné hromady se účastní akcionáři, kteří byli jako vlastníci akcií společnosti zapsáni u schovatele emise imobilizovaných cenných papírů společnosti k rozhodnému dni. Akcionář na valné hromadě doloží, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelský účet.Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

Celá pozvánka ke stažení ZDE