Pozvánka na VH BGS Energy Plus 29.11.2016

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „Společnost“) tímto podle § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 29.11.2016 od 11 hod. v advokátní kanceláři HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., na adrese Praha, Vodičkova 710/31, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba členů orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Změna rozhodnutí valné hromady ze dne 24.6.2016 o schválení účetní závěrky za rok 2015 a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
7. Závěr

Celá pozvánka ke stažení zde