Výstavba bioplynových stanic dostane opět zelenou

Návrh zákona o podporovaných zdrojích počítá s obnovením podpory pro bioplynové stanice. Způsob podpory bude výrazně jiný než dosud. Podpora bude stanovena na využité teplo a elektřinu budou tyto nové bioplynky prodávat pouze za tržní cenu. Pro splnění podmínek podpory bude nutné využívat alespoň ze 70 % následující vstupní suroviny či odpady: exkrementy hospodářských zvířat, biologicky rozložitelné odpady nebo vedlejší živočišné produkty.

Ekonomice projektů pak bude pomáhat, když produkovanou energii ve vysoké míře využijí přímo v místě. Tímto způsobem lze prodávat vyrobenou energii za vyšší ceny. Podpora je také omezena pouze na bioplynové stanice do výkonu 550 kW. Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dokonce navrhl snížení této hranice na 500 kW. Hospodářský výbor následně doporučil plénu Poslanecké sněmovny přijetí novely ve třetím čtení. Pro obor jako takový je to návrat ke kořenům. Tuto myšlenku podporuje i zákon o odpadech, který byl v roce 2014 novelizován a zavedl pro obce od 1. ledna roku 2015 povinnost separovat biologicky rozložitelný odpad. Výše podpory nových bioplynek není ještě známá. Podle zákona má však být stanovena tak, že bude dosaženo patnáctileté návratnosti investice. Výše podpory by se tak měla pohybovat v řádu stovek korun na 1 GJ využitého tepla. Zahájení podpory není v zákoně přesně stanoveno. Je vázáno tím, že způsob podpory schválí Evropská komise jako slučitelný s pravidly veřejné podpory a neshledá jej v rozporu s principem volné hospodářské soutěže. Evropská komise by měla své stanovisko oznámit nejpozději do 1. 1. 2016. Není jednoduché provést odhad počtu budovaných stanic. Na rozdíl od předchozí podpory je v navržené podpoře celá řada omezujících faktorů (výkon, vstupy, potřeba uplatnění tepla). Lze však předpokládat, že se postaví zhruba 10–15 bioplynových stanic ročně s výkonem od 150–500 kW.

České sdružení pro biomasu. czbiom.cz. [online]. [2015] [cit. 2015-09-16]. Dostupné z: http://czbiom.cz/wp-content/uploads/casopis_Biom_2015_01_web-1.pdf